¿¡Æ¼¹ö½ºÀÌÇÏÀÌ, HP °ÔÀÌ¹Ö ¸ð´ÏÅÍ ¿Á¼Ç ¿Ãų ÊƯ°¡ 9¿ù 23ÀÏ Ü ÇÏ·ç

¢ß¿¡Æ¼¹ö½ºÀÌÇÏÀÌ°¡ HP X27q QHD °ÔÀÌ¹Ö ¸ð´ÏÅ͸¦ ´ë»óÀ¸·Î 9¿ù 23ÀÏ ´Ü ÇÇ·ç Ü ÇÇÿ ÜÜ ÇÇÿ KÜÜ ÇÇÿ KÜÜ ÇÇÿ Ü ÇÇÿ µøø ÇÇÿ °¡ ÇÇÿ ç·Î ٽà µ¹¾Æ¿Ô´Ù.

ÃÖÁ¾ 29¸¸¿ø´ëÀÇ ÇýÅð¡¿¡ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Â HP X27q´Â 165Hz, 1msÀÀ´ä, AMD FreeSync Premium ¹× õ ¸»°ÔÔÁ¹ » Áñ±â´Âµ¥¿Ïº® ÇÑ °æÇèÀ» ¼±»çÇϴ°ÔÀÌ¹Ö ¸ð´ÏÅÍÀÌ´Ù.

AMD FreeSync Premium µ Çö»óÀ» ¾ø¾ÖÁÖ´Â ÇÁ¸®½ÌÅ©¸¦ Áö¿øÇϸç, °íºÎÇÏ °ÔÀÓ µî¿¡¼µµ°èþȸï¦.

¿©±â¿¡ 99% sRGB» ö ÀçÇöÀ²À» Áö¿øÇÏ¿©ÈξÀ õ»ý»ýÇØÁø Äï·Î ¸ôÀÔÔ¨À´» Áõ°½Ù.

Çç¹þ & æ¿æ® Á¶àýàì ° ¡”éçï¿ © ¿Øçï’ àû¾ ÷ è¯ ° æà» ¸¸µé ¼ö àö’â Çø’ç ° ôàì¹Ö £ ¿ÃWê Ãê Ãê Ãê Á©°ú ÀÚÀ¯·Î¿î°¢µµ&³ô³·ÀÌ Á¶ÀýÀº ¹°·Ð Eyesafe ÀÎÁõ µð½ºÇùÀÌ·Î Àå½Ã°£ÀÌ¿ë½ÃµµµµµÎ½ ￵µµµµµµµµµµµµµµµðµµµµíµµíµµíµµµíµµµð µðµïµµïµµµµµµµð µð½ µµ¿òÀ» ÁØ´Ù.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.